BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Grävtillstånd

Alla ingrepp i kommunal mark eller gata kräver ett grävtillstånd. Här hittar du den information och de blanketter som du behöver.

Regler och anvisningar

Alla ingrepp i kommunal mark i våra medlemskommuner kräver ett grävtillstånd, som ska sökas innan arbetet påbörjas. Ansökan ska göras av den som låter utföra arbetet, oftast ledningsägaren. Den som ska utföra arbeten som på något väsentligt sätt kan påverka naturmiljön har en skyldighet att anmäla detta till rätt myndighet, läs mer om det här.

För regelverk kring arbetets utförande se Schaktanvisningar. Då arbetet är klart ska blanketten Färdiganmälan fyllas i och skickas till Samhällsbyggnad Bergslagen. Utföraren ansvarar för underhåll av schaktet en månad från det datum som färdiganmälan kommit in till förbundet, därefter tar Samhällsbyggnad Bergslagen över ansvaret.

Säker miljö vid vägarbeten

Vid arbete på kommunala vägar ska SKL:s publikation Handbok Arbete på väg följas.

Samråd

Innan grävning påbörjas ska berörda ledningsägare kontaktas för samråd. Samråd syftar till att ledningsägare ska kunna ge anvisningar över hur arbetet bör utföras så att inga ledningar skadas. Använd gärna webbplatsen ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikanordningsplan

Vid intrång i Gatumark ska alltid en trafikanordningsplan upprättas. För företag eller förvaltning som utför flera grävningar i kommunal gatumark räcker det med en generell trafikanordningsplan som gäller vid alla likartade arbeten.

Fordrar arbetet en trafikinskränkning (avstängd gata eller parkering, trafikdirigering eller liknande) krävs alltid en tillfällig trafikföreskrift som måste beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Det kan exempelvis röra sig om att tillfälligt häva parkeringsplatser, nedsättning av hastighet eller införande av stoppförbud.

Grävtillstånd

Fyll i ansökan om grävtillstånd, bifoga trafikanordningsplan (om så krävs) och en kartskiss skala 1:200 där arbetsplatsen är tydligt markerad.

OBS! För medvetet utelämnande eller försumlighet att ansöka om grävtillstånd eller återställning kan Samhällsbyggnad Bergslagen ta ut en särskild avgift för merarbetet.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se