BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Naturreservat i Nora

I Nora kommun finns två kommunala naturreservat.

Fibbetorpsskogen ligger vid Åsbosjön direkt väster om bebyggelsen i Nora. Området har skyddats för att säkra ett tätortsnära naturområde med höga biologiska och kulturella värden.
Naturreservatet är omväxlande med ängar, barr- och lövskog. Lövträden finns främst intill de öppna markerna. Gruvhål och kolbottnar påminner om områdets tidigare användning.
Reservatet bildades 1994 och är 35 ha stort.

Stadsskogen strax norr om bebyggelsen i Nora har skyddats för att bevara och utveckla naturvärden och möjligheter till friluftsliv. Skogen, som till största delen är mer än 100 år gammal barrskog, har sedan länge använts som strövområde. Reservatet bildades 2005. Arealen är 64 ha.

Utöver dessa reservat finns även flera statliga naturreservat i Nora kommun.
För mer information om de statliga naturreservaten, se Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se