BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen gäller för all behandling av personuppgifter. Här kan du läsa om hur Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (org. nr. 222000–1487) hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Typiska personuppgifter är namn, adress och personnummer. Det kan även vara information som i kombination med andra uppgifter gör det möjligt att identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • postadress
  • e-postadress
  • platsinformation
  • bankuppgifter
  • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
  • medicinsk information
  • uppdateringar i sociala medier.

Behandling av personuppgifter

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samlar in och lagrar information när du t.ex. skickar in en ansökan till oss. I samband med att du gör din ansökan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter.

Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Dataskyddsombud

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bl.a. kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument samt vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen, utan ansvaret är hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktion. Personuppgiftsombud är Anna Ljungsten, kommunjurist.

Kontakt Direktionen: forbund@sbbergslagen.se                                                           Kontakt Personuppgiftsombud: dataskydd@lindesberg.se

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behandlar personuppgifter när det behöver göras enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (t.ex. för att kunna ge dig bättre service). I samband med insamlingen informerar vi dig om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Återkalla samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter stödjer sig på någon annan laglig grund än samtycke och det finns lagkrav på att vi ska spara personuppgifterna under en viss period så kommer vi inte kunna radera dem.

Om vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på samtycke så kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke (återkalla). Om du vill återkalla ditt samtycke finns kontaktuppgifter på denna sida. Om du återkallar ditt samtycke så berätta för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka samtycket för. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Dina rättigheter

För att se till att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade så kommer Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om det skulle finnas ofullständiga eller felaktiga personuppgifter hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har du rätt till rättelse.

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få ta del av de personuppgifter som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett så kallat registerutdrag, kontaktuppgifter finns på denna sida.

Rätt att göra invändningar

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall begära att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska radera dina personuppgifter. Möjligheten att begära radering finns t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke som du återkallat eller om personuppgifterna behandlats olagligt. Om det finns lagkrav på att vi måste bevara dina personuppgifter kommer vi inte kunna radera dem trots din begäran.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall möjlighet att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Om du begärt rättelse av felaktiga uppgifter är det exempelvis möjligt att begära begränsning av behandlingen under den tid då vi utreder frågan om personuppgifterna ska raderas.

Rätt till överflyttning (dataportabilitet)

Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på ett helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Ett automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig eller om du gett ditt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt lag.

Offentlighetsprincipen

Personuppgifter i allmänna handlingar hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Mer information och eventuella klagomål

Du hittar mer information om dataskyddsförordningen och dina rättigheter på www.datainspektionen.selänk till annan webbplats.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter så hör gärna av dig till oss.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Besöksadress: Industrivägen 7
713 23 Nora

0587-55 00 40

forbund@sbbergslagen.se

Vårt dataskyddsombud kan du kontakta på dataskydd@lindesberg.se.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se