BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Att tänka på vid besök och vid arbeten i naturen

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Det innebär att vi har gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. Du måste visa hänsyn och varsamhet — mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden: Inte störa — inte förstöra.

Exempel på vad du får göra i naturen

- Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära boningshus (villor). Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.

- Tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.

- Bada, åka båt och gå iland, men inte nära bostadshus.

- Plocka blommor, bär och svamp.

- Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).

- Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är de ofta förbjudet att elda.

Exempel på vad du inte får göra i naturen

- Inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar mellan sådd och skörd.

- Inte köra bil, motorcykel, moped eller fyrhjuling i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.

- Inte köra el-cyklar, terräng-Segways eller liknande i naturen utan lov av markägaren. 

- Inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.

- Inte ta eller skada träd och buskar.

- Inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.

- Inte lämna kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.

- Inte störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.

- Inte fiska utan fiskekort i sjöar eller vattendrag. Du behöver inte fiskekort för att fiska med metspö och kastspö vid kusten och i de fem största sjöarna i Sverige.

- Inte ha hundar lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti.

I naturreservat finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur. Bestämmelserna kan innebära att allemansrätten är begränsad, t ex förbud att plocka blommor och att göra upp eld, men ibland även utökad. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Terrängkörningslagen

Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är generellt förbjuden i hela Sverige, med vissa undantag. Förbudet gäller även markägaren själv. Förbudet är till för att skydda naturen. Det finns i vissa fall möjligheter att få dispens från förbudet. Läs mer om terrängkörningslagen på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för arbeten i naturen

Den som ska utföra arbeten som på något väsentligt sätt kan påverka naturmiljön har en skyldighet att anmäla detta till rätt myndighet, vilket oftast är Länsstyrelsen, ibland kommunen eller någon annan instans.

Miljöbalken reglerar i olika kapitel vad som gäller för olika verksamheter. Det är inte ovanligt att en verksamhet regleras på flera olika sätt. Exempelvis kan en nedgrävning av en elkabel kräva ett samråd enligt 12 kapitlet 6 §, men också en dispens från biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11 §.

I miljöbalkens 7:e kapitel regleras olika typer av skyddade områden, till exempel nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden, strandskydd och Natura 2000-områden. Generellt sett gäller förbud att utföra vissa åtgärder, vilket innebär att tillstånd eller dispens krävs för att få utföra dessa åtgärder. Ofta hanteras detta av länsstyrelsen, men när det gäller strandskyddsdispens och kommunala naturreservat i de fyra kommunerna hanteras det av Samhällsbyggnad Bergslagen. Biotopskydd i skogen hanteras av Skogsstyrelsen.
Läs mer om strandskydd på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer om biotopskydd på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer om biotopskydd i skogen på Skogsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kapitel 11 definierar vad som är vattenverksamhet, och vilka bestämmelser som gäller för detta. Enkelt uttryckt är det mesta som utförs inom det så kallade vattenområdet att betrakta som vattenverksamhet, och i vissa fall krävs tillstånd för detta, så kallad tillståndspliktig vattenverksamhet. Läs mer om vattenverksamheter på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En viktig paragraf i miljöbalken är 12:e kapitlets 6 §: Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras. Läs mer om samråd enligt 12 kap 6 § på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se