BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Naturreservat i Lindesberg

I Lindesbergs kommun finns för närvarande fyra kommunala naturreservat.

Tempelbacken är det äldsta kommunala reservatet. Det bildades 1993 och är 10 ha stort. Största delen av Tempelbacken utgörs av en artrik lövskog, ovanlig för Bergslagen. Den stora artrikedomen i träd- och buskskiktet samt förekomsten av död ved gör området mycket attraktivt för många fågelarter. Skogen är spontant uppvuxen på gammal betesmark och belägen på en moränrygg som höjer sig ca 15 m över Lindesjön.

Munkhyttan är ett unikt reservat där Lindesbergs kommun skyddar två av Europas utrotningshotade fjärilar. Här längs Munkhyttebäcken trivs två sällsyntheter, asknätfjärilen och väddnätfjärilen. Dessa båda kräver mycket speciella förutsättningar för att överleva och därför har de blivit mycket ovanliga. Den rätta kombinationen av fuktiga marker med ask, olvon och ängsvädd finns här längs bäcken, på mossen och bland de gamla strandvallarna. Reservatet bildades år 2000 och är 41 ha stort.

Näset har länge intresserat fågelskådare och utsikten mot Lindesberg är fantastisk. Näset och de sanka stränderna betades ända in på 1970-talet, men lämnades sedan åt sitt öde. Fastmarkerna ute på ön växte snart igen. samband med att reservatet bildades år 2000, resturerades det gamla betesmerkerna och sedan dess har djur betat på stränderna. Den mycket populära vandringsleden runt Lindesjön går genom området. Reservatet bildades år 2000 och är 24 ha stort på land.

Notkojudden är ett geologiskt intressant naturreservat. Reservatet består av en 10 meter hög tydlig rullstensås som sticker ut som en smal udde i Ölsjön norr om Ramsberg. På åsen växer en gammal sandbarrskog, som ska utvecklas till en ljus och öppen tallskog för att gynna djur och växter knutna till denna varma miljö. Reservatet bildades 2010 och är 5,3 ha stort.

Utöver dessa reservat finns även flera statliga naturreservat i Lindesbergs kommun. För mer information om naturreservaten i Lindesberg, se Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se