BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Finnkullberget

Naturreservatet Finnkullberget är ett tätortsnära kommunalt reservat i direkt anslutning till Kopparberg. Den norra entrén till reservatet ligger 700 meter från Tingshuset. Området är stort och kuperat med utrymme för såväl avkoppling, bärplockning, promenader, undervisning som motion. Reservatet invigdes den 2 juni 2009. Se broschyren om Finnkullebergets naturreservat.öppnas i nytt fönster

Syftet med reservatet är att långsiktigt säkerställa och utveckla såväl biologisk mångfald som möjligheter till rörligt friluftsliv i ett tätortsnära skogsområde. Området ska på ett hållbart sätt utvecklas för det tätortsnära friluftslivet, liksom för pedagogisk verksamhet inom förskola och skola.

Området består till största delen av äldre gran- och tallskog, med en för trakten typisk flora. Mer än hälften av skogen är äldre än 80 år. Knappt 11 ha är en 120-årig gammelskog, till stora delar opåverkad av gallring. Där finns rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier och i nordost också gott om hänglavar. Noterade signalarter och rödlistade arter, som alltså visar på höga naturvärden, är stjärntagging, ullticka, vedticka och knärot.

Skogen i området kommer till största delen att få utvecklas fritt, för att alltmer likna en naturskog. Kalhyggen och ungskog i området ska vårdas för att gynna framförallt lövträd och kommer till slut att bli barrblandskog, blandskog eller lövskog. Till sist kommer även dessa att få utvecklas fritt.

I den östra delen av reservatet finns en lövrik bäckravin, en betesmark och en liten mosse. I bäcken finns bäckmossa/näckmossa vilket tyder på en rik fauna. Det igenväxande kulturlandskapet kommer i framtiden att öppnas upp och hävdas genom slåtter eller bete. Denna hävd kommer att gynna en mängd arter som är mer eller mindre beroende av människans hävd.

Rastplatser

Vid entré Sanatoriet finns en paviljong med tak, eldplats samt ett uteklassrum. Vid entré Elljusspåret finns ett väderskydd med eldplats kallat Eskils stuga. På toppen av Finnkullberget finns ett vindskydd med eldplats.

Finnkullstigen

Genom området går ett elljusspår och Finnkullstigen, en uppmärkt stig i terrängen. Finnkullstigen består av Laxbroslingan 2,4 km och Rävslingan 1,6 km. Från entré Elljusspåret utgår Elljusspåret och Rävslingan. Från entré Sanatoriet utgår Laxbroslingan. Finnkullstigen är kuperad och man går på en enkel stig över stock och sten.

Finnkullbergets naturreservat bildades år 2007 och har en areal på 90.3 ha.

Kom ihåg:

  • Bryt inte kvistar och skada inte levande eller döda träd eller buskar.
  • Plocka inte mossor, lavar och vedlevande svampar.
  • Gör bara upp eld på anvisad plats.
  • Framför inga motorfordon inklusive snöskoter i reservatet, utom på skoterspåret som är markerat på kartan.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se