BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Stadsskogen

Naturreservatet ligger alldeles norr om bebyggelsen i Nora och har sedan länge använts som strövområde av Noraborna.

Syftet med reservatet är att långsiktigt säkerställa och utveckla den biologiska mångfalden och möjligheterna till rörligt friluftsliv. Se broschyren om Stadsskogens naturreservat.öppnas i nytt fönster

Friluftsliv

En tre kilometer lång rundslinga finns markerad. Lättast når du den från parkeringen vid vägen mot Born, men du kan också ansluta från Fågelvägen. Flera andra väl upptrampade stigar finns i skogen. Motionsspår och en mountainbikeled passerar genom skogen. En eldplats har anordnats mitt i skogen vid rundslingan.

Gammal barrskog

Största delen av skogen är mer än 100-årig barrskog. Barrskogen varierar från mager tallskog med fönsterlav och renlavar på hällarna till blåbärsskog och mer näringsrik granskog längre ned i terrängen. I nordväst ligger två små mossar med bl a tranbär och fläckigt nyckelblomster.

Skogen i området kommer till största delen att få utvecklas fritt, för att alltmer likna en naturskog. På sikt kommer en skog med mer variation i bl a ålder, trädslag och täthet att uppkomma.  Den ökade mängden gamla träd och död ved gynnar mossor, lavar, svampar och insekter. En del av skogen, främst i östra delen, sköts för att få mer blandskog och lövskog.

Bland skogens fåglar kan nämnas spillkråka, trädkrypare och tofsmes. Eftersom det råder brist på lämpliga boträd för fåglar har fågelholkar satts upp.

Geologi

Berggrunden, som utgörs av malmförande omvandlade vulkaniska bergarter, hör till de allra äldsta delarna av Sveriges urberg och bildades för mer än två miljarder år sedan. Vittring och erosion har därefter slipat ned berget. Den senaste inlandsisen, som var flera kilometer tjock, har skapat morän och grus samt lämnat spår i form av isräfflor i området. Havet nådde som högst till ca 170 meter över nuvarande havsnivå. Vid den nivån finns i norra och västra delen av skogen svallgrus, som är grus bearbetat av havsvågorna. Den lilla mossen Vargaflyet längst uppe i norr förefaller vara uppdämd av en strandvall.

Historia

Redan 1892 upplät den dåvarande markägaren mark i skogen till Nora Skyttegille för en skjutbana. Nora kommun köpte skogen år 2000 för att använda den som närströvområde. Skjutbanan är numera nedlagd och kommer till största delen att få växa igen.

Fakta om reservatet

Det kommunala naturreservatet bildades år 2005 och är 64 ha stort.

Kom ihåg

  • Plocka gärna blommor, bär och matsvamp för eget bruk, men gräv inte upp eller skada växter på annat sätt
  • Skada inte levande eller döda träd
  • Gör inte upp eld annat än på anvisad plats
  • Framför inte motordrivet fordon
  • Håll hunden kopplad

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se