BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Eget avlopp

Tömningsintervall

Tömning av slam från enskilda avlopp sker minst en gång per år. Det finns möjlighet att få tömning två gånger per år enligt turlista, kontakta oss för mer information. Extratömning kan utföras vid behov.

Tömningsuppehåll

Nedan hittar du blanketten för uppehåll upp till 1 år.                                               Tömningsuppehåll max 1 åröppnas i nytt fönster

För befrielse från tömning samt frågor gällande besiktning av enskilda avlopp hänvisar vi till Samhällsbyggnadsförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd och anvisningar vid slamtömning

  • För att få slambrunn eller tank tömd måste vägen fram till uppställningsplats från brunnen/tanken bära för en tung lastbil. Körvägen ska ha hårdgjord körbana av grus, asfalt eller liknande. Den måste även vara fri från snövallar, buskar, träd och andra hinder 3,5 meter på bredden och 4,5 meter på höjden.
  • För att bilen lätt ska kunna vända ska återvändsväg ha godkänd vändplats.
  • Gångväg mellan fordonets uppställningsplats och brunnen/tanken ska vara fri från hinder som staket, murar, planteringar och annat.
  • Vintertid ska körvägen och gångvägen vara snöröjd och väl halkbekämpad samt din brunn eller tank framskottad. Det är näst intill omöjligt för chauffören att hitta ett översnöat brunnslock.
  • Vid tömning ska brunnslock vara framgrävt och markerat med t.ex. pinne eller flagga, samt vara åtkomligt.
  • Vid nyanläggning av enskilt avlopp är det viktigt att slamtömningsfordonet kan komma ändra fram till brunnen/tanken. Avståndet mellan anläggningen och transportvägen får inte överstiga 20 m.
  • Locket till slambrunn ska vara av lätt material. Tunga lock, ex betonglock med diameter överstigande 75 cm, ska undvikas.
  • Brunnen ska vara utformad så den är lätt att tömma. Det ska inte behövas speciella verktyg eller redskap för att komma åt att tömma.
  • Om chauffören inte kan tömma p.g.a. att ovanstående inte är uppfyllt, debiteras du för en bomkörning enligt gällande taxa.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se